Print Friendly, PDF & Email

Velkommen til Husby-Tanderup Borgerforening

 

Vi er en upolitisk borgerforening, hvis formål er at fremme og varetage de almene og kulturelle interesser i det sydlige område af Middelfart Kommune.

Vi er tovholdere for en række årligt tilbagevendende arragementer, herunder Dilettant, sommer-, høst- og oktoberfest, fællesspisninger, udflugter, foredrag og meget andet. Vi er også "paraply" for en række klubber og ildsjæle, der bruger Landsbykulturhusets faciliteter til sociale formål, Krea-klubben, film-klubben, sangaftener mv.

Vi er altid åbne for nye initiativer, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet, så hvis du har en god ide til nye aktiviteter eller du har brug for "starthjælp" til en klub eller et andet arrangement, må du endelig kontakte os!

Politik:

Vi er en upolitisk forening i den forstand, at vi ikke er partipolitisk funderet. Vi samarbejder med Middelfart Kommune på lige fod med de politisk valgte lokaludvalg og afgiver høringssvar i det omfang at der er byrådsbeslutninger, der berører lokalområdet.

Vi er tovholdere på udviklingsplanen, der kan findes under fanebladet "visioner" - og sørger, ved hjælp af denne, løbende for at sætte nye initiativer i søen.

Samarbejder:

Sammen med HTUG ejer vi Landsbykulturhuset, der består af Husby Forsamlingshus og "Vores hus" gennem ejerforeningen HTLF (Husby-Tanderup Landsbykulturhus forening) - Ønsker du at leje huset klik under fanen "Lej forsamlingshuset".

Ligeledes samarbejder vi også med HTUG om denne hjemmeside, Sommer- og oktoberfest - Sammen står vi stærkt!  

Medlemsskab:

Årskontingent (1.jan.- 31.dec.) 50,- kr. pr. voksen i husstanden.

indbetales på Nordea Konto nr. 2019-7600002109. Husk at angive navn og adresse.

 

Lokalområdets nyhedsbrev:

Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at klikke HER

 

Borgerforeningens Vedtægter:

Vedtægter For Husby - Tanderup Borgerforening

§1.      Foreningens navn er Husby - Tanderup Borgerforening. Foreningen har hjemsted i det sydlige område af Middelfart Kommune.

§2.      Foreningen er upolitisk. Formålet er at fremme og varetage de almene og kulturelle interesser i det sydlige område af Middelfart Kommune, herunder undervisning efter Folkeoplysningsloven.

§3.      Borgerforeningens øverste myndighed er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens interesser. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf mindst 3 damer. Valgperioden er 2 år. En suppleant vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol (Bestyrelsesmødereferat)

§4.      Foreningen er delejer af Husby Forsamlingshus og permanent medlem af Husby-Tanderup Landsbykulturhus Forening (HTLF). Borgerforeningens bestyrelse udpeger løbende medlemmer til HTLFs bestyrelse, hvoraf mindst et medlem er genganger fra egen bestyrelse. Bestyrelsen udpeger ligeledes én af to revisorer til HTLF.

Herudover forpligtiger Borgerforeningen sig i henhold til HTLFs vedtægter.(bilagt)

§5.      Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent. Kontingentet er pr. medlem.

§6.      Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Valgperioden er 2 år. Én revisor-suppleant vælges for et år.

§7.      På generalforsamlingen vælges 2 medlemmer til repræsentantskabet for den selvejende institution Ejby Hallen. Valgperioden er 2 år.

§8.      Generalforsamlingen afholdes en gang årligt senest 1. april. Generalforsamlingen annonceres i HOVSA og på husby-tanderup.dk senest 14 dage før afholdelse. Forslag til drøftelse skal være formanden i hænde senest 8 dage før og forslagene fremlægges på generalforsamlingen.

Faste punkter på generalforsamlingens dagsorden er:

-                      Valg af dirigent og 2 stemmetællere

-                      Årsberetning

-                      Årsregnskab - Regnskabsåret afsluttes 31. december.

-                      Orientering om HTLFs økonomi og drift

-                      Valg i henhold til §3. §6. og §7.

-                      Indkomne forslag

§9.      Forslag til opløsning af foreningen skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Det skal vedtages på 1. Generalforsamling med 4/5 flertal af de fremmødte og med almindelig stemmeflertal ved 2.generalforsamling.

§10.    Vedtægtsændringer foreslås af en enig bestyrelse, og fremlægges til godkendelse på først kommende generalforsamling.

§11.    I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler tilfalde et kulturelt formål inden for foreningens område

Bilag   Husby-Tanderup Landsbykulturhus forenings vedtægter.

Revideret på generalforsamlingen

5-3-1973, 21-3-1984, 10-3-1986, 2-3-1987, 28-11-1996 (ekstraordinær), 17-3-2008, 12-3-2009,

15-3-2010, 15-3-2012, 28-2-2013

Del