Vedtægter For Husby - Tanderup Borgerforening


§1. Foreningens navn er Husby - Tanderup Borgerforening. Foreningen har hjemsted i det sydlige område af Middelfart Kommune.

§2. Foreningen er upolitisk. Formålet er at fremme og varetage de almene og kulturelle interesser i det sydlige område af Middelfart Kommune, herunder undervisning efter Folkeoplysningsloven.

§3. Borgerforeningens øverste myndighed er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage foreningens interesser. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf mindst 3 damer. Valgperioden er 2 år. En suppleant vælges for et år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol (Bestyrelsesmødereferat). Foreningen tegnes udadtil (mod myndigheder og lign.) af foreningens formand samt ét bestyrelsesmedlem. Finansielt tegnes foreningen af foreningens kasserer samt ét bestyrelsesmedlem (ved dispositioner over kr. 2.500,00). (Beløbsgrænsen gælder ikke ved transaktioner mellem HTB og HTUG/HTLF).

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§4. Foreningen er delejer af Husby Forsamlingshus og permanent medlem af Husby-Tanderup Landsbykulturhus Forening (HTLF). Borgerforeningens bestyrelse udpeger løbende medlemmer til HTLFs bestyrelse, hvoraf mindst et medlem er genganger fra egen bestyrelse. Bestyrelsen udpeger ligeledes én af to revisorer til HTLF.

Herudover forpligtiger Borgerforeningen sig i henhold til HTLFs vedtægter.(bilagt)

§5. Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingent. Kontingentet er pr. husstand.

§6. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Valgperioden er 2 år. Én revisor-suppleant vælges for et år. Regnskabet godkendes af den samlede bestyrelse inden generalforsamlingen.

§7. På generalforsamlingen vælges 2 medlemmer til repræsentantskabet for den selvejende institution Ejby Hallen. Valgperioden er 2 år.

§8. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt senest 1. april. Generalforsamlingen annonceres i HOVSA og på husby-tanderup.dk senest 14 dage før afholdelse. Forslag til drøftelse skal være formanden i hænde senest 8 dage før og forslagene fremlægges på generalforsamlingen.

Faste punkter på generalforsamlingens dagsorden er:

- Valg af dirigent og 2 stemmetællere

- Årsberetning

- Årsregnskab - Regnskabsåret afsluttes 31. december.

- Orientering om HTLFs økonomi og drift

- Valg i henhold til §3. §6. og §7.

- Indkomne forslag

§9. Forslag til opløsning af foreningen skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Det skal vedtages på 1. Generalforsamling med 4/5 flertal af de fremmødte og med almindelig stemmeflertal ved 2.generalforsamling.

§10. Vedtægtsændringer foreslås af en enig bestyrelse, og fremlægges til godkendelse på først kommende generalforsamling.

§11. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler tilfalde et kulturelt formål inden for foreningens område

Bilag Husby-Tanderup Landsbykulturhus forenings vedtægter.

Revideret på generalforsamlingen

5-3-1973, 21-3-1984, 10-3-1986, 2-3-1987, 28-11-1996 (ekstraordinær), 17-3-2008, 12-3-2009,

15-3-2010, 15-3-2012, 28-2-2013, 05-03-2020.